Formy práce s programem

S programem PAMIS lze pracovat jak individuálně, tak skupinově.

Díl A obsahuje 12 témat, která všechna souvisí s cílem programu – pokusit se dosáhnout vědomého uvažování dítěte/dospělého o probírané problematice.

Díl A je možné absolvovat pouze s podporou proškoleného lektora. Důvodem je nutnost pracovat s klientem či klienty opravdu záměrně a co nejpregnantněji jim zprostředkovávat probírané významy klíčových témat.

Struktura lekcí dílu A

Každá z lekcí má jednotnou strukturu. Začíná stanoveným cílem, uvedením probíraných klíčových slov, pokračuje komentářem k lekci a motivačním příběhem odlišným pro věkovou kategorii dětí a dospělých. Následují otázky k promyšlení a diskuzi pro klienta s terapeutem a úkoly a aktivity. V rámci úkolů a aktivit je klient vědomě veden k tomu, aby si fixoval, co dobrou soustředěnost a paměť člověka ovlivňuje, a to včetně relaxace a odpočinku. Osvojuje si postupně základní postupy a techniky k jejich stimulaci. Ke každé lekci existuje Metodika, která umožní lektorovi provázejícího klienta programem orientační zprostředkování tématu. Umožní lépe si promyslet postup práce a obsahuje určité záchytné příklady možností zprostředkování.

Čas potřebný k absolvování dílu A

Jaký časový úsek bude věnován u jednotlivých klientů každému z témat – to záleží na potřebách každého konkrétního klienta, s kterým bude trenér pracovat. Je tedy možné, že někdo díl A probere za 12 týdnů, někdo neprobere všechna témata, ale bude se zabývat jen tím, které je pro něj obtížné. Dalšímu klientovi se protáhne absolvování této části programu třeba na rok (to se může týkat především těch se speciálními vzdělávacími potřebami a středně těžkými až těžkými poruchami chování, učení, s lehkou mentální retardací, dále dospělých klientů s neurologickými problémy, s dg. RS, klientů po cévních mozkových příhodách, s Parkinsonovou chorobou či počáteční formou Alzheimerovy choroby, aj.).

Optimálně je vhodné poctivě a pravidelně trénovat alespoň po dobu tří měsíců. Za tuto dobu by měl mozek začít pracovat efektivněji, tak to dokládají i neuropsychologické poznatky.

Důležité je najít motivaci, posílit vůli a vnímat program jako trénink, který je zábavný, tvořivý, ale zároveň vyžaduje i odhodlání ho dokončit.  Po celou dobu je klient veden ke vnímání vlastního posunu a ocenění své vlastní snahy, a to bez ohledu na to, zda projde všechna cvičení, která jsou zde uvedená. Není důležité projít celý program, náročnost a rozsah úkolů, kterou klient zvolí, záleží i na něm. V průběhu programu ho vedeme  k odhadování  vlastních sil a možností. Nemusí tedy zvládnout vždy vše, důležitá je  zkušenost a uvědomění si toho, co může zvládnout a co mu přitom pomáhá.

Struktura lekcí dílů B1 a B2

Díly B programu PAMIS posilují pozornost a paměť na tzv. kognitivní úrovni, tedy vědomě. Tvoří ho dva díly. Jedná se o PAMIS B/I obsahující lekce 1 – 6 a PAMIS B/II s lekcemi 6-12.

Adolescenti a dospělí mohou s díly PAMIS B1 i B2  pracovat i bez podpory lektora a bez absolvovaných poznatků z dílu PAMIS A. U dětí tuto možnost nepředpokládáme, ty potřebují, aby jim s tréninkem pomohl lektor, rodič či jiný blízký dospělý.

V dílech PAMIS B se částečně odkazujeme na strategie a postupy z dílu A, proto popis dílčích technik, na které se v obou dílech odvoláváme, najdete ve stručné podobě na stránkách www.eduself.cz   v záložce Jak paměť stimulovat, techniky související s programem PAMIS.

Zcela nezávisle poznatky k těmto technikám objevíte i na různých dalších webových stránkách, v odborné literatuře apod. Naše inovace spočívá v jejich kognitivním zpracování.

Jednotlivými cvičeními v dílech PAMIS B vám pomáháme se zamyslet nad tím, jak můžete svou paměť a pozornost zlepšit. Předpokladem je ochota pravidelně trénovat a motivace udělat něco pro vlastní zlepšení.  Cvičení mají v jednotlivých lekcích stoupající náročnost, každá lekce je určena k týdennímu procvičování. Každé cvičení v lekci obsahuje zároveň podrobný návod, jak ho řešit a popř. hodnocení. Trénink pozornosti a paměti, se neobejde i bez odpočinku a relaxace. Na toto téma jsou zaměřeny v díle PAMIS B1 lekce 3 a 6, v díle PAMIS B2 lekce 9.

Čas potřebný k absolvování dílů B1 a B2 

Optimálně je vhodné poctivě a pravidelně trénovat alespoň po dobu tří měsíců. Za tuto dobu by měl mozek začít pracovat efektivněji, tak to dokládají i neuropsychologické poznatky.

Důležité je najít motivaci, posílit vůli a vnímat program jako trénink, který je zábavný, tvořivý, ale zároveň vyžaduje i odhodlání ho dokončit.  Po celou dobu je důležité vnímat svůj posun a ocenit vlastní snahu bez ohledu na to, zda projdete všechna zde uvedená cvičení. Není důležité projít celý program. Náročnost a rozsah úkolů, kterou si zvolíte, záleží i na vás. V průběhu programu hlavně odhadujte své vlastní síly a možnosti. Nemusíte tedy zvládnout vždy vše, důležitá je  zkušenost a schopnost si dobře uvědomit, co můžete zvládnout a co vám přitom pomáhá.

%d blogerům se to líbí: