Krátce o metodě:

Program PAMIS je intervenčním programem k stimulaci pozornosti a paměti s širokým uplatněním v individuální a popř. skupinové práci s klientem od 10ti let věku s neomezenou horní věkovou hranicí, tj. je vhodný i pro práci s dospělými lidmi. Absolvovat tento program může kdokoliv, kdo má potřebu zlepšit svou pozornost a paměť, není prvoplánově určen pouze pro klienta handicapovaného. Vznikl v českém prostředí, vychází z dlouholeté praktické zkušenosti autorek z poradenské práce, při níž si ověřily, že často dochází ke snaze u klientů zlepšit pozornost a paměť prostřednictvím rozličných cvičení, ale nikdo jim většinou nevysvětlí principy jejich efektivního fungování. Klienti v podstatě netuší, čím jsou jejich paměť s pozorností limitovány, prováděná cvičení pro ně bývají málo efektivní a brzy pro ně ztrácejí smysl a přitažlivost. Při kognitivním přístupu a objasnění se efektivita posílení pozornosti a paměti výrazně zvýší a klient postupně získává vnitřní motivaci k stimulaci vlastních mentálních procesů.

Program PAMIS je tvořen dvěma publikacemi, dílem A a dílem B, každý z nich obsahuje 12 lekcí, součástí je Metodika. Díl A si klade za cíl pomoci klientovi postupně kognitivně zprostředkovat, co se s jeho pozorností a pamětí děje a jakým způsobem lze ovlivnit jejich kvalitu. S podporou svého trenéra se týden po týdnu postupně klient dostává k rozšířeným informacím o obou uváděných mentálních procesech, jejich typech, vlastnostech a technikách stimulace. Získané informace si prakticky ověřuje a procvičuje dle své zdatnosti prostřednictvím pravidelného každodenního tréninku při plnění úkolů obsažených v jednotlivých lekcích. Po ukončení tohoto dílu programu navazuje trenér s klientem dílem „B“, který mu opět v 12ti lekcích umožní praktické, důkladné a systematické procvičení postupů a technik uváděných v díle A. Každá lekce je určena na každodenní práci v průběhu jednoho týdne se stoupající náročností dílčích úkolů, trénink tedy probíhá po dobu 12ti týdnů. Trenér programu pomáhá klientovi systematicky utříděné teoretické informace o pozornosti a paměti, již kognitivně zpracované, využít a uplatnit při vlastní stimulaci a tak zvyšovat jeho osobní angažovanost za efektivitu prováděného cvičení. Na konkrétních cvičeních je klientovi objasňováno, jak přistupovat k jejich zdárnému plnění, včetně odkazů na dílčí kapitoly v díle A, pokud by si potřeboval z tohoto dílu cokoli vztahujícího se k prezentovanému cvičení, osvěžit. Nechybí postupné vedení klienta k sebehodnocení.

%d blogerům se to líbí: